REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W DZIAŁANOŚCI PIZZERII GÓRALSKIEJ

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa rodzaje usług oraz zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną oraz pośrednictwem serwisu internetowego przez firmę “SEPIA” MARCIN CIOSEK, zarejestrowaną i prowadzącą działalność gospodarczą pod adresem ul. Stanisława Staszica 20, 38-200 Jasło, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6851923676, REGON: 370515275, będącą właścicielem serwisu internetowego https://sepiajaslo.pl/pizza, zwanego dalej “Pizzeria Góralska”. 

§2
DEFINICJE

 1. „Usługi”, „produkt” – przygotowywanie i dostarczanie przez Pizzeria Góralska posiłków.
 2. „Klient”, „Zamawiający”- pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług.
 3. „Sprzedawca” – Marcin Ciosek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą “SEPIA” MARCIN CIOSEK, pod adresem ul. Stanisława Staszica 20, 38-200 Jasło, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, pod numerem NIP: 6851923676, REGON: 370515275, będącą właścicielem serwisu internetowego https://sepiajaslo.pl/pizza, zwanego dalej „Pizzeria Góralska”. 

§3
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia (“Zamówienie”) jest usługa lub usługi w wybranym przez Klienta wariancie, aktualnie dostępne warianty diet widoczne są na stronie https://sepiajaslo.pl/pizza.
 2. Ceny poszczególnych zestawów obowiązujące w dniu zamówienia określone są w cenniku, znajdującym się na stronie internetowej https://sepiajaslo.pl/pizza

§4
ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Dokonanie zamówienia następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę zamierzającą skorzystać z usług („Zamawiający”) w jednej z następujących form:
  a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej https://sepiajaslo.pl/pizza
  b) telefonicznie: +48 787 851 916, w godzinach: Poniedziałek – Czwartek: 11:00-22:00, Piątek – Sobota: 12:00-23:00, Niedziela: 12:00-22:00.
 2. Zamówienie uważane jest za ważne z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany wariant diety, datę rozpoczęcia dostaw, adres na który zostanie dostarczony zestaw oraz inne uwagi odnośnie zamówienia.
 3. Zamówienia złożone oraz potwierdzone w dniu złożenia i opłacenia zamówienia.
 4. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest opłacenie zamówienia.
 5. Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu dostawy wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu oraz numeru telefonu. Szczegółowe informacje dotyczące ich przetwarzania określa „Polityka Prywatności” znajdująca się na stronie internetowej https://sepiajaslo.pl/pizza
 6. Pizzeria Góralska nie ponosi odpowiedzialności za zamówienie po pozostawieniu we wskazanym przez Klienta miejscu, pod wskazanym adresem.
 7. Klient ma możliwość wskazania alternatywnego miejsca, w którym kierowca może zostawić zamówienie w przypadku nieobecności Klienta.
 8. Poza informacjami wskazanymi w pkt. 2. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Pizzerię Góralską o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w szczególności alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 9. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Pizzerii Góralskiej za ewentualnie niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy o pozostałych produktach przyjmowanych przez Klienta.

§5
SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

 1. Pizzeria Góralska udostępnia następujące sposoby płatności:
  a) za pobraniem – płatność u kuriera;
  b) online – Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24.

§6
DOSTAWA

 1. Dostawy na terenie Jasła odbywają się w godzinach:
  Poniedziałek – Czwartek: 12:00-22:00
  Piątek – Sobota: 12:00-23:00
  Niedziela: 12:00-22:00
 2. Inne rejony dodawane na bieżąco według informacji zawartych na stronie https://sepiajaslo.pl/pizza
 3. Klient ma możliwość podania preferowanych godzin dostawy zamówienia po wcześniejszym doprecyzowaniu ich z Biurem Obsługi Klienta, zachowując przedział czasowy dostaw na poszczególne miasta.
 4. Dostawy nie odbywają się w  dni wolne od pracy. 
 5. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością niezgłoszoną, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie dostarczony. W takim przypadku Klient nie jest uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 6. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Pizzerii Góralskiej, powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy (w szczególności stan zagrożenia epidemiologicznego, stan wyjątkowy, stan nadzwyczajny na obszarze działania firmy), firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie pożywienia, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji ani odszkodowanie.

§7
REKLAMACJE

 1. Reklamacja musi zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
 2. Reklamację uważa się za złożoną w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty przesłania Klientowi potwierdzenia otrzymania reklamacji. Zwrot środków realizowany jest do 14 dni roboczych po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 4. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”) w terminie 3 dni roboczych od ustalonego terminu realizacji zamówienia. Zgłoszona po tym terminie Reklamacja nie będzie rozpatrywana.
 5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Pizzeria Góralska poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
 6. W razie stwierdzenia przez Pizzerię Góralską niezasadności Reklamacji, Pizzeria Góralska poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie do 7 dni roboczych przedstawiając uzasadnienie odmowy rozpatrzenia Reklamacji.

§8
ZMIANY, ANULOWANIE ZAMÓWIENIA I ZWROTY

 1. Klient jest uprawniony do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw oraz adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Pizzerii Góralskiej potwierdzenia w formie elektronicznej wiadomości e-mail.
 2. Sprzedawca ma prawo do zawieszenia wykonywania umowy lub odstąpienia od jej realizacji z powodu braku dostępności produktów, a także wystąpienia stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii na terenie prowadzenia działalności lub wykonywania dostaw, ponadto w przypadku złożenia przez Klienta zamówienia w sposób nieprawidłowy, który uniemożliwi realizację zamówienia a także braku dokonania płatności.

§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Pizzeria Góralska informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient będący konsumentem nie posiada prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 w/w Ustawy.
 2. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z uwagi na nadzwyczajne okoliczność w szczególności wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii czy też stanu wyjątkowego lub stanu nadzwyczajnego. Sprzedawca w wypadku zgłoszenia takich sytuacji (drogą pisemną lub e-mailową) uprawniony jest do zaproponowania realizacji dostaw w innym terminie.
 3. Pizzeria Góralska posiada prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi z ważnych przyczyn, to jest:
  a) realizacja Usługi wykracza poza Strefę Dowozu;
  b) brak możliwości realizacji Usługi w godzinach podanych przez Klienta i brak akceptacji Klienta innych godzin w dostępnym przedziale czasowym w Formularzu Zamówienia;
  c) brak możliwości realizacji Usługi o parametrach podanych przez Klienta (dotyczy to modyfikacji przez Klienta Usługi dostępnej w standardowej ofercie w sposób, który nie jest możliwy do realizacji przez Sprzedawcę). Sprzedawca może wykonać przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w terminie do 3 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca, na życzenie Klienta, jest zobowiązany podjąć z Klientem negocjacje celem zaproponowania Klientowi umowy o świadczenie Usługi możliwej do realizacji przez Sprzedawcę uwzględniając przy tym życzenia Klienta oraz aktualne możliwości i ofertę Sprzedawcy.
 4. Pizzeria Góralska zastrzega sobie prawo do odstąpienie od umowy w przypadku nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych siłą wyższą (w szczególności wprowadzeniem stanu wyjątkowego lub stanu nadzwyczajnego a także stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii na terenie objętym produkcją oraz dostawami).

§10
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego https://sepiajaslo.pl/pizza jest Marcin Ciosek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą “SEPIA” MARCIN CIOSEK, pod adresem ul. Staszica 20, 38-200 Jasło, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy, za zgodą Klienta wyrażoną dodatkowo również w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania a także żądania ich usunięcia.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Szczegółowe informacje o danych oraz sposobach ich przetwarzania oraz wykorzystania wskazane są w „Polityce Prywatności”.

§11
INFORMACJA O PRAWACH KONSUMENTA

Wszystkie informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
b) https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.

§12
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego https://sepiajaslo.pl/pizza (całość a także poszczególne elementy, w szczególności grafiki, wzorów, utworów, znaków) należą do Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich oraz objęte są ochroną prawną.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego.

§13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn tj. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu płatności i realizowania usług w takim zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania potencjalnych sporów wynikających ze stosowania postanowień Regulaminu i wykonywania Umowy jest Sąd właściwy dla miejsca położenia siedziby Sprzedawcy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2024 roku.